VIRTUAL - Runderbird 4 - TiT TwiT 16

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Kieran Hughes V 06:23:11 26.2 00:14:37
Phelim Lynch V 04:35:00 26.2 00:10:29
Paul van Hiel V 03:36:32 26.2 00:08:15
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Steve Robinson V 01:55:23 13.1 00:08:48
Arran Wyeth V 01:52:17 13.1 00:08:34
Immy Hillyard V 02:41:28 13.1 00:12:19
David Manson V 02:06:45 13.1 00:09:40
Luzviminda Villamil V 04:23:18 13.1 00:20:05
Chris Beard V 01:45:37 13.1 00:08:03
Eszter Schmidt-Hantos V 02:15:17 13.1 00:10:19
Luzviminda Villamil V 04:32:19 13.1 00:20:47
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Sara Barsley V 02:29:36 6.5 00:23:00
James Davies V 01:08:50 6.5 00:10:34
Sue Loughran V 01:14:00 4.1 00:18:00
Steve Ryatt V 02:30:33 13 00:11:34
Marika Landy V 03:10:10 12.8 00:14:54
Greg Bisset V 00:39:56 4.3 00:09:13
Scott Mitchell V 04:12:54 27 00:09:22
David Hoyt V 01:02:49 3.1 00:20:08
Annabel Crichton V 01:42:43 6.2 00:16:40
Jennifer Portch V 01:25:50 6.5 00:13:07