VIRTUAL - Frozen Phoenix - TiT TwiT 20

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 04:45:10 V 26.2
Kieran Hughes 07:23:40 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Luzviminda Villamil 04:31:23 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:31:51 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:23:26 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:30:00 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:14:45 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:27:10 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:38:00 V 13.1
Emily Corrigan-Kavanagh 02:08:28 V 13.21
Arran Wyeth 01:52:45 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:19:39 V 13.1
Luzviminda Villamil 03:44:13 V 13.1
Chris Beard 01:50:13 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Elizabeth Aitken 01:22:21 V 8.13
Debbie Harris 01:47:21 V 10
Annabel Crichton 00:43:54 V 5.72
Lindsay Hamilton 04:40:00 V 28.2
David Hoyt 01:02:18 V 3.12
Jennifer Portch 02:22:18 V 10.51