VIRTUAL - Frozen Phoenix - TiT TwiT 20

First Name Surname Time Bib# Distance
Kieran Hughes 07:23:40 V 26.2
Bernadette Schlueter 06:01:34 V 26.2
Bernadette Schlueter 06:01:34 V 26.2
Bernadette Schlueter 05:58:03 V 26.2
Emma Wilson 04:03:54 V 26.2
Shelley Bennett 06:00:29 V 26.29
Andy Ward 04:03:53 V 26.22
Phelim Lynch 04:45:10 V 26.2
Tamara Savage 05:00:44 V 26.23
Tamara Savage 04:55:01 V 26.27
First Name Surname Time Bib# Distance
Luzviminda Villamil 04:31:23 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:31:51 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:23:26 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:30:00 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:14:45 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:27:10 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:38:00 V 13.1
Emily Corrigan-Kavanagh 02:08:28 V 13.21
Alison Martin 02:30:08 V 13.1
Brian Martin 02:30:04 V 13.1
Andy Iles 02:04:21 V 13.11
Arran Wyeth 01:52:45 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:19:39 V 13.1
Luzviminda Villamil 03:44:13 V 13.1
Chris Beard 01:50:13 V 13.1
Annabel Crichton 04:07:46 V 13.27
Annabel Crichton 02:22:10 V 13.26
Eszter Schmidt-Hantos 02:19:19 V 13.17
Eszter Schmidt-Hantos 02:14:57 V 13.3
First Name Surname Time Bib# Distance
Elizabeth Aitken 01:22:21 V 8.1
Stuart Davis 05:58:27 V 31.9
Edward Davis 03:53:47 V 15.5
Gareth Allen 05:41:14 V 32.3
Gareth Allen 07:29:57 V 41.4
Gareth Allen 09:01:51 V 52.9
Debbie Harris 01:47:21 V 10
Annabel Crichton 00:43:54 V 5.7
Lindsay Hamilton 04:40:00 V 28.2
David Hoyt 01:02:18 V 3.1
Jennifer Portch 02:22:18 V 10.5
Sue Loughran 00:56:55 V 4
Sue Loughran 01:09:50 V 5
Tamara Savage 05:27:01 V 26.8