VIRTUAL - GIN Run Weekend

First Name Surname Time Bib# Distance
Rohan Kallicharan 04:30:10 V 26.2
Amanda Bruneau 05:10:56 V 26.2
Ian Collier 04:16:42 V 26.2
Lani Navalta 07:36:00 V 26.24
First Name Surname Time Bib# Distance
Teresa Taaffe 02:59:13 V 13.3
Elizabeth Hilton 02:08:07 V 13.1
Annabel Crichton 02:56:15 V 13.1
Lynn Wenborn 02:10:42 V 13.16
Cathy Holroyd 02:36:28 V 13.12
Rebekah Holbrook 02:09:12 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:15:02 V 13.1
Jennifer Portch 03:09:25 V 13.27
Stuart Glenister 01:46:13 V 13.11
Sharon Glenister 02:20:18 V 13.11
Emily Corrigan-Kavanagh 02:11:20 V 13.21
Jan Hayward 03:02:24 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:49:23 V 13.1
Annabel Crichton 02:57:36 V 13.1
Jacqui Fry 02:25:42 V 13.1
Cathy Holroyd 02:48:41 V 13.11
Renata Brozyna 02:16:20 V 13.11
Rik Vercoe 01:48:23 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Janet Lindley 01:52:25 V 6.7
Louise Millson 01:27:35 V 6.7
Ruth Kavanagh 00:29:40 V 3
Gareth Allen 021:58:10 V 93.1
Clare Parfitt 00:55:09 V 6.2
Georgina Lofthouse 01:17:16 V 7.9
Victoria Dick 01:49:38 V 12
Matt Wilson 02:38:48 V 13.5
Steve Ryatt 01:57:23 V 10.2
Michael Ball 02:08:07 V 9
Rosemarie Ball 01:44:38 V 9.5
Andrew Robins 02:57:33 V 16.1
Victoria Robins 02:57:33 V 16.1
Natalie Traylen 01:34:03 V 10
Andrea Goodman 02:25:00 V 13.7
Krishna Phipps 00:31:59 V 3.1
Teri-Ann Saywell 00:47:28 V 2.1
Amanda Ellis 01:55:29 V 11.8
Nicky Chrascina 01:56:07 V 8.1
Patty Bishop 00:51:11 V 3
Viki Dobbs 02:15:01 V 10.8
Phelim Lynch 01:13:48 V 7.5
Becky Hodgson 01:48:12 V 7.5
Donna Greenslade 01:03:08 V 5.1
Loraine Mosley 01:28:20 V 5.5
Meranda Winter 01:22:00 V 3.9
Helen Pratt 02:37:20 V 13.5
Debbie Harris 03:27:20 V 12
Eszter Schmidt-Hantos 02:12:35 V 13.6
Ann Savidge 01:19:36 V 6.3
Avi Sinharay 00:32:34 V 3.1
Lynnsey Fitzgerald 00:42:23 V 3.5
Michelle Edgell 01:56:31 V 10.3
Rob Sims 01:58:14 V 11
Steve Harlowe 03:14:19 V 15.3
Teri-Ann Saywell 03:36:46 V 12.1
Britta Rottschy 02:24:00 V 5.8
Corrie Crake 05:53:51 V 10.2
Patricia Clatworthy 05:53:51 V 10.2
Viki Dobbs 01:03:03 V 6.2
Donna Bailey 01:34:00 V 3.5
Jo Prentice 04:11:29 V 20.5