VIRTUAL - GIN Run Weekend

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Rohan Kallicharan V 04:30:10 26.2 00:10:18
Amanda Bruneau V 05:10:56 26.2 00:11:52
Ian Collier V 04:16:42 26.2 00:09:47
Lani Navalta V 07:36:00 26.24 00:17:22
Diane Abraham V 04:11:32 26.2 00:09:36
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Teresa Taaffe V 02:59:13 13.3 00:13:28
Elizabeth Hilton V 02:08:07 13.1 00:09:46
Annabel Crichton V 02:56:15 13.1 00:13:27
Lynn Wenborn V 02:10:42 13.16 00:09:55
Cathy Holroyd V 02:36:28 13.12 00:11:55
Rebekah Holbrook V 02:09:12 13.1 00:09:51
Eszter Schmidt-Hantos V 02:15:02 13.1 00:10:18
Jennifer Portch V 03:09:25 13.27 00:14:16
Stuart Glenister V 01:46:13 13.11 00:08:06
Sharon Glenister V 02:20:18 13.11 00:10:42
Emily Corrigan-Kavanagh V 02:11:20 13.21 00:09:56
Jan Hayward V 03:02:24 13.1 00:13:55
Luzviminda Villamil V 04:49:23 13.1 00:22:05
Annabel Crichton V 02:57:36 13.1 00:13:33
Jacqui Fry V 02:25:42 13.1 00:11:07
Cathy Holroyd V 02:48:41 13.11 00:12:52
Renata Brozyna V 02:16:20 13.11 00:10:23
Rik Vercoe V 01:48:23 13.1 00:08:16
Greg Bisset V 02:14:24 13.14 00:10:13
Rik Vercoe V 01:35:57 13.1 00:07:19
Annabel Crichton V 03:18:54 13.15 00:15:07
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Janet Lindley V 01:52:25 6.7 00:16:46
Louise Millson V 01:27:35 6.7 00:13:10
Ruth Kavanagh V 00:29:40 3 00:09:53
Gareth Allen V 021:58:10 93.1 00:14:09
Clare Parfitt V 00:55:09 6.2 00:08:53
Georgina Lofthouse V 01:17:16 7.9 00:09:43
Victoria Dick V 01:49:38 12 00:09:08
Matt Wilson V 02:38:48 13.5 00:11:46
Steve Ryatt V 01:57:23 10.2 00:11:31
Michael Ball V 02:08:07 9 00:14:14
Rosemarie Ball V 01:44:38 9.5 00:11:00
Andrew Robins V 02:57:33 16.1 00:11:01
Victoria Robins V 02:57:33 16.1 00:11:02
Natalie Traylen V 01:34:03 10 00:09:24
Andrea Goodman V 02:25:00 13.7 00:10:35
Krishna Phipps V 00:31:59 3.1 00:10:19
Teri-Ann Saywell V 00:47:28 2.1 00:22:36
Amanda Ellis V 01:55:29 11.8 00:09:46
Nicky Chrascina V 01:56:07 8.1 00:14:20
Patty Bishop V 00:51:11 3 00:17:00
Viki Dobbs V 02:15:01 10.8 00:12:31
Phelim Lynch V 01:13:48 7.5 00:09:50
Becky Hodgson V 01:48:12 7.5 00:14:25
Donna Greenslade V 01:03:08 5.1 00:12:28
Loraine Mosley V 01:28:20 5.5 00:16:03
Meranda Winter V 01:22:00 3.9 00:20:55
Helen Pratt V 02:37:20 13.5 00:11:39
Debbie Harris V 03:27:20 12 00:17:14
Eszter Schmidt-Hantos V 02:12:35 13.6 00:09:47
Ann Savidge V 01:19:36 6.3 00:12:44
Avi Sinharay V 00:32:34 3.1 00:10:22
Lynnsey Fitzgerald V 00:42:23 3.5 00:12:06
Michelle Edgell V 01:56:31 10.3 00:11:18
Rob Sims V 01:58:14 11 00:10:43
Steve Harlowe V 03:14:19 15.3 00:12:44
Teri-Ann Saywell V 03:36:46 12.1 00:17:54
Britta Rottschy V 02:24:00 5.8 00:24:47
Corrie Crake V 05:53:51 10.2 00:34:47
Patricia Clatworthy V 05:53:51 10.2 00:34:47
Viki Dobbs V 01:03:03 6.2 00:10:10
Donna Bailey V 01:34:00 3.5 00:27:14
Jo Prentice V 04:11:29 20.5 00:12:15
Donna Greenslade V 01:10:00 3.9 00:17:51
Rebecca Hawkins V 00:13:10 1 00:13:10
Melanie Adams V 07:08:00 26.4 00:16:12
Greg Bisset V 00:58:40 6.9 00:08:28
Michele Wheldon V 01:41:00 6.4 00:15:43