VIRTUAL - Grease Lightning Run - TiT TwiT 13

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 04:57:06 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:55:12 V 13.1
Steve Ryatt 02:47:22 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:06:21 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:16:52 V 13.1
Chris Beard 01:52:05 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:34:20 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Annabel Crichton 01:08:14 V 10.1
Annabel Crichton 01:35:33 V 9
Dupe Fouhy 00:43:57 V 3.1
Meranda Winter 00:36:37 V 3.1
Donna Bailey 01:21:46 V 2.7
Andy Ward 03:56:28 V 26.3
Jorja Greenslade 01:21:00 V 5.9
Jorja Greenslade 01:13:00 V 5.9
Victoria Butler 01:47:36 V 6.1
Gavin Meakings 01:35:44 V 10
Lucy Stevens 01:05:43 V 6.5
David Hoyt 00:54:34 V 3.1
Jennifer Portch 02:08:33 V 10
Gavin Meakings 01:40:34 V 11
Tracy Heady 00:39:50 V 3.1