VIRTUAL - Grease Lightning Run - TiT TwiT 13

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Phelim Lynch V 04:57:06 26.2 00:11:20
Paul van Hiel V 03:31:39 26.2 00:08:04
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Arran Wyeth V 01:55:12 13.1 00:08:47
Steve Ryatt V 02:47:22 13.1 00:12:46
Luzviminda Villamil V 04:06:21 13.1 00:18:48
Eszter Schmidt-Hantos V 02:16:52 13.1 00:10:26
Chris Beard V 01:52:05 13.1 00:08:33
Luzviminda Villamil V 04:34:20 13.1 00:20:56
Rik Vercoe V 01:44:30 13.1 00:07:58
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 01:08:14 10.1 00:06:44
Annabel Crichton V 01:35:33 9 00:10:34
Dupe Fouhy V 00:43:57 3.1 00:14:10
Meranda Winter V 00:36:37 3.1 00:11:46
Donna Bailey V 01:21:46 2.7 00:30:30
Andy Ward V 03:56:28 26.3 00:08:59
Tracy Heady V 00:39:50 3.1 00:12:48
Jorja Greenslade V 01:21:00 5.9 00:13:46
Jorja Greenslade V 01:13:00 5.9 00:12:22
Victoria Butler V 01:47:36 6.1 00:17:36
Gavin Meakings V 01:35:44 10 00:09:34
Lucy Stevens V 01:05:43 6.5 00:10:06
David Hoyt V 00:54:34 3.1 00:17:29
Jennifer Portch V 02:08:33 10 00:12:50
Gavin Meakings V 01:40:34 11 00:09:08
Greg Bisset V 00:57:37 6.2 00:09:14