VIRTUAL - JOGLE VULTRA - Unlimited

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Greg Bisset V 04:53:13 26.26 00:11:09
James Davies V 05:53:35 26.3 00:13:26
Jane Lightfoot V 084:25:45 393.45 00:12:52
Joe Mendes V 06:15:20 26.23 00:14:18
Judy Scrine V 050:21:55 235.88 00:12:48
Katrina Copping V 08:52:00 26.19 00:20:18
Kieran Hughes V 128:46:58 472.26 00:16:21
Michael Ball V 06:32:05 26.25 00:14:56
Simon Clayton V 011:45:05 52.47 00:13:26
Steve Ryatt V 108:32:27 445.4 00:14:37
Steven Butrym V 05:09:31 26.23 00:11:48
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ann Reed V 02:14:00 13.37 00:10:01
Annabel Crichton V 104:11:33 408.63 00:15:17
Apryl Hammett V 04:12:32 26.25 00:09:37
Cathy Holroyd V 083:50:42 369.53 00:13:36
Darryl Coulter V 02:33:31 13.1 00:11:43
Debbie Kitney V 03:01:04 13.2 00:13:43
Emma Hardaker V 040:38:34 211.62 00:11:31
Eszter Schmidt-Hantos V 011:16:02 65.91 00:10:15
Gavin Meakings V 012:46:57 66.65 00:11:30
Gillian Robertson V 015:46:52 104.82 00:09:01
Greg Bisset V 014:27:02 78.89 00:10:59
James Davies V 016:03:54 79.24 00:12:09
Louisa Harpham-Sou V 014:57:05 79.22 00:11:19
Michael Ball V 04:43:40 26.48 00:10:42
Mike Phillips V 08:02:32 52.84 00:09:07
Ollie Carter V 017:19:24 131.49 00:07:54
Rik Vercoe V 025:04:10 209.6 00:07:10
Rik Vercoe V 032:50:08 223.1 00:08:49
Simon Bunday V 018:41:43 106.06 00:10:34
Simon Clayton V 05:24:18 26.51 00:12:13
Steve Ryatt V 046:16:15 196.73 00:14:06
Steven Butrym V 018:18:06 105.44 00:10:24
Sue Loughran V 07:40:04 26.26 00:17:31
Teresa Taaffe V 029:31:47 132.21 00:13:24
Tess Brooker V 06:47:19 39.38 00:10:20
Tim Mcintyre V 02:27:57 13.3 00:11:07
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Rik Vercoe V 115:54:04 813 00:08:33
Sue Loughran V 347:58:21 814.1 00:25:38
Ben Loughran V 335:17:00 815.4 00:24:40
Gareth Allen V 148:07:22 825.1 00:10:46
Cathy Holroyd V 185:30:22 817.3 00:13:37
Britta Rottschy V 247:43:02 818.6 00:18:09
Simon Bunday V 147:51:49 813.9 00:10:54
Annabel Crichton V 222:50:52 824 00:16:13
Luzviminda Villamil V 383:32:19 813 00:28:18
Katrina Copping V 274:31:15 819.4 00:20:06
Patricia Clatworthy V 398:30:51 818 00:29:13
Emma Hardaker V 185:52:21 830 00:13:26
Sally Fozzard V 130:37:55 813.9 00:09:37
Steve Ryatt V 194:26:26 819.8 00:14:13
Jackie Collins V 171:55:37 814.9 00:12:39
Tess Brooker V 168:36:06 813.1 00:12:26
Gary Ludwin V 132:12:35 827.6 00:09:35
Greg Bisset V 202:03:13 817.1 00:14:50
Judy Scrine V 185:02:32 817.1 00:13:35
Teresa Taaffe V 200:14:05 816.1 00:14:43
Apryl Hammett V 154:03:05 813.6 00:11:21
Trinity Buckley V 175:48:53 820 00:12:51
Eszter Schmidt-Hantos V 224:21:26 819.9 00:16:25
Jane Lightfoot V 174:56:32 819.5 00:12:48
James Davies V 177:02:25 837.1 00:12:41
Michael Ball V 212:25:55 818.3 00:15:34
Gavin Meakings V 164:33:30 824 00:11:58
Tim Mcintyre V 205:50:41 814.5 00:15:09
Lee Jones V 168:01:43 829.1 00:12:09
Catherine Chalmers V 102:00:14 313.6 00:19:31
Kieran Hughes V 218:26:51 817.8 00:16:01
Simon Clayton V 151:30:26 813.9 00:11:10
Darryl Coulter V 044:50:09 293.9 00:09:09
Joe Mendes V 220:30:31 723.4 00:18:17
Louisa Harpham-Sou V 216:04:57 818.5 00:15:50
Lauren Arnold V 071:09:00 234.4 00:18:12
Ann Reed V 150:55:18 814.3 00:11:07
Mike Phillips V 121:06:58 815.5 00:08:54
Gillian Robertson V 121:55:21 813 00:08:59
Debbie Kitney V 117:11:00 820.4 00:08:34
Mariam Ball V 021:13:52 73.5 00:17:19
Ollie Carter V 106:54:42 818 00:07:50
David Charman V 129:37:27 696 00:11:10
Steven Butrym V 141:51:31 815.3 00:10:26
David Baker V 164:19:43 813.1 00:12:07
Rik Vercoe V 066:23:57 553.3 00:07:11