VIRTUAL - Minotaur 50 Mile VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Kieran Hughes V 014:24:24 52.42 00:16:29
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Brett Miller V 010:11:29 52.85 00:11:34
Cathy Holroyd V 02:52:30 13.15 00:13:07
Julie-Anne Moors V 01:59:38 13.12 00:09:07
Leo Lundy V 02:45:34 13.11 00:12:37
Michael Pegnall V 01:59:05 13.3 00:08:57
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Rik Vercoe V 07:22:27 50 00:08:50
Annabel Crichton V 015:58:47 52.7 00:18:11
Patricia Clatworthy V 024:52:05 50.1 00:29:45
Ashley Bradbury V 07:39:24 54 00:08:30
Steve Ryatt V 011:11:05 51.6 00:13:00
Simon Bunday V 010:34:27 53.4 00:11:52
Cathy Holroyd V 011:35:20 50 00:13:54
Julie-Anne Moors V 07:45:02 50.9 00:09:07
Sue Loughran V 016:38:50 51.1 00:19:31
John Warne V 08:19:28 54 00:09:14
Teresa Taaffe V 011:45:03 50.3 00:14:00
Kieran Hughes V 014:24:24 52.4 00:16:29
Greg Bisset V 015:02:46 52.3 00:17:16
Brett Miller V 010:11:29 52.9 00:11:34
Mike McEvoy V 035:01:43 128.1 00:16:24
Renata Brozyna V 08:56:26 50.2 00:10:40
Eszter Schmidt-Hantos V 013:57:37 56.7 00:14:46
Ian Collier V 012:07:16 60 00:12:07
Michael Pegnall V 010:10:24 64.8 00:09:25
Mario Novosel V 012:13:47 54.4 00:13:29
Michele Wheldon V 014:24:32 50.1 00:17:14
Leo Lundy V 011:38:08 50.8 00:13:44
Gareth Allen V 012:04:56 70.2 00:10:19
Britta Rottschy V 013:17:00 50.3 00:15:51
Merle Riseborough V 03:48:13 27 00:08:27
Luke Allen V 010:24:13 50.1 00:12:27
Danny Bowden V 08:46:31 51.3 00:10:15
Nicola Stokes V 028:49:27 53 00:32:37
Nicola King V 016:58:27 52.8 00:19:17
Neal Skelton V 014:28:55 51.3 00:16:56
Richard Windebank V 015:16:13 50 00:18:19