VIRTUAL - Phoenix 20

First Name Surname Time Bib# Distance
Gavin Meakings 04:37:17 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
First Name Surname Time Bib# Distance
Steve Ryatt 04:41:39 V 20.25
Andrew Robins 03:11:18 V 20
Immy Hillyard 04:07:58 V 20
Josie Harris 03:52:04 V 20.03
Mark Coles 04:28:06 V 21
Dustin Gill 011:53:00 V 30.02
Sue Loughran 05:46:18 V 20
Emma Crayton 03:42:01 V 20.05
Steve Robinson 03:16:09 V 20
LIAM FLANAGAN 02:43:46 V 20