VIRTUAL - Phoenix Wooden Classic

First Name Surname Time Bib# Distance
Rob Cowlin 05:40:02 V 26.2
Jon Bye 03:53:00 V 26.2
Alexandra Galloway 04:10:37 V 26.2
Hayley Sparshott 04:27:10 V 26.2
Robert Hylands 04:22:09 V 26.29
Kieran Hughes 07:49:39 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Mark Madges 02:39:00 V 13.1
Amy Robson 02:37:59 V 13.1
Matt Wilson 02:16:00 V 13.1
Svein-Erik Bakke 01:35:04 V 13.1
Matthew Buckle 02:27:38 V 13.1
Julie Williams 02:34:00 V 13.1
Claire Pendery 02:44:45 V 13.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Annabel Crichton 00:43:53 V 5.1
Lucy Stevens 01:21:13 V 7.1
Paul Stevens 01:26:16 V 7.3
Eszter Schmidt-Hantos 01:37:56 V 10
Lindsay Doy 04:39:43 V 27.4
Viki Dobbs 01:40:05 V 8
Alex Pye 02:21:18 V 14.9
Tracy Heady 00:49:32 V 3.1
George Kavourinos 01:09:24 V 6.2
Stuart Jones 02:38:01 V 16.1
Oliver Narbett 04:51:39 V 27.4
Oliver Narbett 04:53:06 V 28.8
Oliver Narbett 05:16:07 V 28.4
Oliver Narbett 05:34:28 V 31.2
Oliver Narbett 05:10:06 V 28.1
Oliver Narbett 05:32:40 V 28.7
Louise Millson 01:25:39 V 6.5