VIRTUAL - Ran Dalorian

First Name Surname Time Bib# Distance
Marc Potter 03:34:52 V 26.2
Oliver Narbett 05:02:00 V 26.2
James Monaghan 03:22:00 V 26.2
Apryl Hammett 04:13:03 V 26.2
Katie King 04:31:22 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Peter Ricks 02:47:42 V 13.1
Karla Cleverley 03:24:33 V 13.1
Cathy Holroyd 02:49:37 V 13.1
Jo Robinson 02:05:00 V 13.1
Stuart Edmonds 02:35:08 V 13.1
Alex Pye 01:57:00 V 13.1
Brenda McIntyre 02:16:07 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:06:29 V 13.1
Paul Raymond 02:11:44 V 13.2
Eszter Schmidt-Hantos 02:14:26 V 13.1
Dan Marshman 01:39:21 V 13.16
Teresa Taaffe 02:54:47 V 13.1
Sean Allison 02:08:11 V 13.1
Brett Miller 02:18:54 V 13.25
First Name Surname Time Bib# Distance
Janet Gethin 04:25:01 V 14
Nigel Evans 00:52:55 V 6.3
David Hart 02:33:28 V 15.6
Andreas Sideris 01:07:11 V 5.5
Sue Loughran 01:40:20 V 8
Neil Mackrell 04:44:28 V 30
Edward Pollock 01:38:26 V 10
Jools Smith 04:21:59 V 26.7
Paul Forshaw 01:18:29 V 6.7
Andrew Robins 00:23:05 V 3.1
Annabel Crichton 00:37:30 V 3.3
Michelle Haresnape 03:16:56 V 16.1
Chris Lambourn 00:57:36 V 6.3
Edwin Yau 00:57:53 V 6.3
Maslinda Mohamad 01:50:00 V 10
Matt Channer 02:14:11 V 14.9
Sally Blanc 00:39:56 V 3.2
Tracy Buck 01:08:38 V 6.3
Immy Hillyard 04:02:53 V 20
Gavin Meakings 01:38:03 V 10.1
Steve Kilkelly 00:50:13 V 6.2
Matt Lochrie 00:48:59 V 6.3
Michael Cannon 02:01:45 V 13
Tristan Daynes 02:54:08 V 15
Gareth Allen 06:48:08 V 35.2
Lee Jones 02:56:56 V 15
Stephen Savory 00:26:52 V 3.1
Connor Fouhy 00:59:20 V 3.1
Nicola Medhurst 00:41:57 V 3.2
Loraine Mosley 01:37:00 V 6.4
Gary Storr 010:34:44 V 41.9
Sonny Molina 08:01:33 V 13.9
Steve Ryatt 02:30:04 V 13
Lynnsey Fitzgerald 00:45:28 V 3.8
Andy Ward 03:51:19 V 26.6
Ashley Bradbury 02:12:16 V 15