VIRTUAL - Runderbird 1 - TiT TwiT 19

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Bernadette Schlueter V 06:08:42 26.2 00:14:04
Scott Mitchell V 04:30:23 26.2 00:10:19
Phelim Lynch V 04:06:49 26.2 00:09:25
Paul van Hiel V 03:25:17 26.2 00:07:50
Kieran Hughes V 06:21:12 26.2 00:14:32
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Marika Landy V 03:17:31 13.18 00:14:59
Craig Sedwell V 01:47:13 13.1 00:08:11
Arran Wyeth V 01:51:27 13.1 00:08:30
Immy Hillyard V 02:37:32 13.1 00:12:01
David Manson V 02:05:33 13.1 00:09:35
Luzviminda Villamil V 03:52:27 13.1 00:17:44
Eszter Schmidt-Hantos V 02:16:30 13.1 00:10:25
Chris Beard V 01:50:31 13.1 00:08:26
Luzviminda Villamil V 04:27:08 13.1 00:20:23
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Jorja Greenslade V 00:38:51 3.1 00:12:39
Steve Ryatt V 02:38:14 13 00:12:10
James Davies V 00:38:41 4 00:09:40
Annabel Crichton V 01:20:01 6.9 00:11:39
David Hoyt V 00:59:12 3.1 00:18:58
Sara Barsley V 02:24:42 5.5 00:26:24
Simon Bunday V 01:10:58 6.2 00:11:24
Jennifer Portch V 01:29:42 7 00:12:47
Greg Bisset V 01:36:33 7.5 00:12:56