VIRTUAL - Runderbird 1 - TiT TwiT 19

First Name Surname Time Bib# Distance
Scott Mitchell 04:30:23 V 26.2
Phelim Lynch 04:06:49 V 26.2
Bernadette Schlueter 06:08:42 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:51:27 V 13.1
Immy Hillyard 02:37:32 V 13.1
David Manson 02:05:33 V 13.1
Luzviminda Villamil 03:52:27 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:16:30 V 13.1
Chris Beard 01:50:31 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:27:08 V 13.1
Marika Landy 03:17:31 V 13.18
Craig Sedwell 01:47:13 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Jorja Greenslade 00:38:51 V 3.1
James Davies 00:38:41 V 4
Annabel Crichton 01:20:01 V 6.9
David Hoyt 00:59:12 V 3.1
Sara Barsley 02:24:42 V 5.5
Simon Bunday 01:10:58 V 6.2
Jennifer Portch 01:29:42 V 7
Steve Ryatt 02:38:14 V 13