VIRTUAL - Runderbird 3 - TiT TwiT 17

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 04:35:09 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:53:13 V 13.1
Immy Hillyard 02:42:07 V 13.1
Scott Mitchell 02:10:29 V 13.1
David Manson 02:04:01 V 13.1
Luzviminda Villamil 03:56:30 V 13.1
Chris Beard 01:49:18 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:15:31 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:46:07 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Sara Barsley 00:02:08 V 6.9
James Davies 01:00:02 V 5.2
Annabel Crichton 00:41:11 V 3.2
David Hoyt 00:59:42 V 3.1
Jennifer Portch 01:29:34 V 6.5
Steve Ryatt 02:32:23 V 13
Marika Landy 03:12:53 V 10.9