VIRTUAL - Runderbird 3 - TiT TwiT 17

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Phelim Lynch V 04:35:09 26.2 00:10:30
Paul van Hiel V 03:34:48 26.2 00:08:11
Kieran Hughes V 06:29:31 26.21 00:14:51
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Arran Wyeth V 01:53:13 13.1 00:08:38
Immy Hillyard V 02:42:07 13.1 00:12:22
Scott Mitchell V 02:10:29 13.1 00:09:57
David Manson V 02:04:01 13.1 00:09:28
Luzviminda Villamil V 03:56:30 13.1 00:18:03
Chris Beard V 01:49:18 13.1 00:08:20
Eszter Schmidt-Hantos V 02:15:31 13.1 00:10:20
Luzviminda Villamil V 04:46:07 13.1 00:21:50
Greg Bisset V 02:23:59 13.14 00:10:57
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Sara Barsley V 00:02:08 6.9 00:00:18
James Davies V 01:00:02 5.2 00:11:32
Steve Ryatt V 02:32:23 13 00:11:43
Marika Landy V 03:12:53 10.9 00:17:37
Annabel Crichton V 00:41:11 3.2 00:12:54
David Hoyt V 00:59:42 3.1 00:19:08
Jennifer Portch V 01:29:34 6.5 00:13:46