VIRTUAL - Runderbird 4 - TiT TwiT 16

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Phelim Lynch V 00:00:00 26.2 00:00:00
Paul van Hiel V 00:00:00 26.2 00:00:00
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Steve Robinson V 01:55:23 13.1 00:08:48
Arran Wyeth V 00:00:00 13.1 00:00:00
Immy Hillyard V 00:00:00 13.1 00:00:00
David Manson V 00:00:00 13.1 00:00:00
Luzviminda Villamil V 00:00:00 13.1 00:00:00
Chris Beard V 00:00:00 13.1 00:00:00
Eszter Schmidt-Hantos V 00:00:00 13.1 00:00:00
Luzviminda Villamil V 00:00:00 13.1 00:00:00
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Sara Barsley V 02:29:36 6.5 00:23:00
James Davies V 01:08:50 6.5 00:10:34
Sue Loughran V 01:14:00 4.1 00:18:00
Steve Ryatt V 02:30:33 13 00:11:34
Marika Landy V 03:10:10 12.8 00:14:54
Scott Mitchell V 00:00:00 27 00:00:00
David Hoyt V 00:00:00 3.1 00:00:00
Annabel Crichton V 00:00:00 6.2 00:00:00
Jennifer Portch V 00:00:00 6.5 00:00:00