VIRTUAL - Runderbird 4 - TiT TwiT 16

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 04:35:00 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:52:17 V 13.1
Immy Hillyard 02:41:28 V 13.1
David Manson 02:06:45 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:23:18 V 13.1
Chris Beard 01:45:37 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:15:17 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:32:19 V 13.1
Steve Robinson 01:55:23 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Sara Barsley 02:29:36 V 6.5
James Davies 01:08:50 V 6.5
Sue Loughran 01:14:00 V 4.1
Scott Mitchell 04:12:54 V 27
David Hoyt 01:02:49 V 3.1
Annabel Crichton 01:42:43 V 6.2
Jennifer Portch 01:25:50 V 6.5
Steve Ryatt 02:30:33 V 13
Marika Landy 03:10:10 V 12.8