VIRTUAL - The Queue VULTRA 1926 - 2022

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Apryl Hammett V 04:23:06 26.2 00:10:02
James Davies V 06:03:52 26.2 00:13:53
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Cathy Holroyd V 03:09:48 13.27 00:14:18
Janet Gethin V 03:36:53 13.14 00:16:30
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Rik Vercoe V 02:37:34 8.4 00:18:45
Cathy Holroyd V 05:35:00 21.4 00:15:37
Sophie Lenton V 02:06:25 5.8 00:21:41
Nick Nicholson V 03:00:00 8.4 00:21:25
Apryl Hammett V 04:23:06 26.2 00:10:02
Simon Clayton V 04:38:55 18.5 00:15:05
Annabel Crichton V 04:08:00 11 00:22:33
James Davies V 06:03:52 26.2 00:13:53
Greg Bisset V 01:27:59 8.8 00:10:02
Merilyn Davis V 01:54:57 6.6 00:17:25
Janet Gethin V 03:36:53 13.1 00:16:30
Helen Pratt V 02:23:07 6 00:23:55
Marika Landy V 03:33:00 10.8 00:19:48
Debbie Kitney V 03:15:13 8.8 00:22:11
Mario Novosel V 01:48:37 9 00:12:03
Joe Mendes V 02:33:19 8.5 00:17:58
Michele Wheldon V 04:31:21 14.9 00:18:09
Heather Clanfield V 01:47:20 8.4 00:12:46