VIRTUAL - Top Run - TiT TwiT 14

First Name Surname Time Bib# Distance
Tommy Phillips 03:58:55 V 26.3
Phelim Lynch 04:35:09 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:54:20 V 13.1
Jonathan Cocks 01:49:31 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:20:32 V 13.1
Chris Beard 01:51:52 V 13.1
Steve Ryatt 02:27:59 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Gavin Meakings 00:31:13 V 3.1
Philippa Vallely 01:32:17 V 6
Dupe Fouhy 00:45:38 V 3.1
Krishna Phipps 023:48:59 V 3
Stu Burgess 01:00:44 V 6.32
Sue Loughran 00:40:58 V 3.1
Ian Nelson 01:06:50 V 6
Suzanne Downham 01:02:35 V 6.39
Antony Mabey 01:04:00 V 6.5
Keith Long 00:25:54 V 3.18
Michelle Downham 00:37:25 V 3.52
Victoria Butler 01:41:30 V 5.01
Eszter Schmidt-Hantos 00:26:05 V 3.25
William Picton 00:59:08 V 6.25
Loretta Masterson 00:22:47 V 3.25
Steven Laity 00:26:47 V 3.14
Sandra Kielty 01:45:55 V 10.01
Lee Crane 01:12:28 V 6.8
Andy Shenton Jnr 01:05:09 V 6.25
David Hoyt 00:59:47 V 3.12
Ryan Pinhammer 00:55:40 V 6.2
Tanja Martin 00:58:16 V 6.25
Laura Ashman 00:57:50 V 6.25
Carly Temple 01:08:45 V 6.29
Jennifer Portch 01:45:18 V 8.01
Charlotte Campbell 00:44:26 V 4.06