VIRTUAL - Top Run - TiT TwiT 14

First Name Surname Time Bib# Distance
Tommy Phillips 03:58:55 V 26.3
Phelim Lynch 04:35:09 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:54:20 V 13.1
Jonathan Cocks 01:49:31 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:20:32 V 13.1
Chris Beard 01:51:52 V 13.1
Steve Ryatt 02:27:59 V 13.1
Michelle Edgell 02:26:55 V 13.11
Sarah Baggs 02:14:17 V 13.12
First Name Surname Time Bib# Distance
Gavin Meakings 00:31:13 V 3.1
Philippa Vallely 01:32:17 V 6
Dupe Fouhy 00:45:38 V 3.1
Krishna Phipps 023:48:59 V 3
Stu Burgess 01:00:44 V 6.3
Sue Loughran 00:40:58 V 3.1
Ian Nelson 01:06:50 V 6
Suzanne Downham 01:02:35 V 6.4
Antony Mabey 01:04:00 V 6.5
Keith Long 00:25:54 V 3.2
Michelle Downham 00:37:25 V 3.5
Victoria Butler 01:41:30 V 5
Eszter Schmidt-Hantos 00:26:05 V 3.3
William Picton 00:59:08 V 6.3
Loretta Masterson 00:22:47 V 3.3
Steven Laity 00:26:47 V 3.1
Sandra Kielty 01:45:55 V 10
Lee Crane 01:12:28 V 6.8
Andy Shenton Jnr 01:05:09 V 6.3
David Hoyt 00:59:47 V 3.1
Ryan Pinhammer 00:55:40 V 6.2
Tanja Martin 00:58:16 V 6.3
Laura Ashman 00:57:50 V 6.3
Carly Temple 01:08:45 V 6.3
Jennifer Portch 01:45:18 V 8
Charlotte Campbell 00:44:26 V 4.1
Louise Millson 01:29:54 V 6.2
Lori Bennett-Horsfall 00:56:01 V 3.3
Steve Ryatt 02:58:35 V 14.1
Stuart Jones 00:50:13 V 6.3
Greg Bisset 01:03:29 V 6.2
Mario Novosel 00:33:56 V 3.1
Sheryl Carty 01:13:15 V 6.2