VIRTUAL - Denbies 10

First Name Surname Time Bib# Distance
First Name Surname Time Bib# Distance
Bev Leeson 02:37:51 V 13.1
Annabel Crichton 02:37:58 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Steve Barker 02:19:09 V 10.5
Anna Graham 01:43:48 V 10
Robert Streeter 01:47:16 V 10.3
Sue Loughran 03:29:45 V 10.5
Kirstie Nicholls 02:07:19 V 10
David Hamer 01:37:58 V 10
Tim Reynolds 01:22:58 V 10
Ingrid Dunbar 01:53:51 V 10
Darius Writer 01:44:12 V 10
Clint Twelftree 02:11:01 V 13
Gareth Allen 01:41:39 V 10.11
Kirsty Wright 02:11:00 V 10
Alfred Ayisi 02:10:23 V 10.67
Teresa Taaffe 02:06:10 V 10
Carly Mason 01:46:00 V 10
Mark Rose 01:37:17 V 10.02
Torquil Landen 02:11:00 V 10
Chris Buckland 01:13:27 V 10.05
Paul Bliss 01:47:11 V 10.11
Vicki Garton 02:10:46 V 10
Paul Woodhouse 02:49:13 V 10
Donna Greenslade 03:09:16 V 10
Jo Stoner 01:31:35 V 10
Lisa Smith 02:47:33 V 10.04
David Smith 01:46:28 V 10.75
Piers Pavey 01:29:22 V 10.15
Matt Round 01:37:47 V 10.01
Fran Afonso 01:42:35 V 10.01
Emma Crayton 01:53:57 V 10.36
Alison Joyce 02:15:00 V 10
Katie King 01:37:29 V 10.19
Phil Sproston 01:33:42 V 10.56
Zoe Green 02:22:25 V 10.02
Liana Cripps 02:16:21 V 10.32
Shane Cripps 02:16:00 V 10.47
Lynne Wheeler 02:04:52 V 10.02
Steve Ryatt 02:14:59 V 11.24
Neil Mackrell 01:24:46 V 10.01
Immy Hillyard 01:56:25 V 10.01
Claire Bond 01:44:10 V 10.09
Chiara Secchi 01:45:48 V 10.49
Rik Vercoe 01:30:19 V 10
Amanda Rencontre 02:05:08 V 10.14
Sadie Forrest 01:41:03 V 10
Carolynn Walker 03:03:17 V 10.05
Steven ball 01:41:15 V 10
Patricia Clatworthy 05:12:21 V 10.25
Scott Hill 01:27:20 V 10.08
Brian Martin 02:09:40 V 10
Alison Martin 02:27:35 V 10
Ross Payne 04:36:44 V 12.46
Valerie Owen 02:23:22 V 10