VIRTUAL - Hopathon

First Name Surname Time Bib# Distance
Hayley Sparshott 04:24:35 V 26.2
Amanda Bruneau 05:39:32 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Brian Mills 03:29:00 V 13.1
Colin Goss 01:54:30 V 13.2
Luzviminda Villamil 04:47:08 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:44:28 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Annabel Crichton 00:40:25 V 3.1
Janet Lindley 01:17:42 V 6.3
Nicola Stokes 00:48:39 V 3
Victoria Dick 01:20:12 V 9
Lesley Barnard 02:49:44 V 14
Immy Hillyard 01:59:19 V 10
Immy Hillyard 02:07:21 V 10
Natalie Traylen 01:28:27 V 10
Annabel Crichton 01:02:03 V 4.7
Phelim Lynch 01:09:09 V 6
Phelim Lynch 01:01:02 V 6
Victoria Dick 00:37:01 V 4
James Davies 01:07:08 V 6.3
Debbie Harris 01:05:39 V 6.2
Oliver Narbett 06:00:33 V 30.2
Ross Clamp 00:27:07 V 3.1
Viki Dobbs 01:40:03 V 8.4
Karla Cleverley 01:41:47 V 6.2
Micheal Thomas 00:34:26 V 3.2
Steve Ryatt 02:02:08 V 10.3
Scott Little 01:02:55 V 5.1
Julie Tebb 01:30:05 V 7.3
Carolyn Meakings 00:49:37 V 3.1
Sandra Egloff 00:40:01 V 4
Donna Bailey 00:58:44 V 1.7
Gareth Allen 01:53:21 V 11.7
Gareth Allen 02:14:06 V 14
Lesley Hooper 00:34:29 V 2.6
Sue Lewis 03:04:12 V 9.3
Gavin Meakings 01:35:34 V 10
Tracy Heady 00:41:42 V 3.1
Catherine Chalmers 01:53:01 V 6.2