VIRTUAL - NOT the London Marathon Run

First Name Surname Time Bib# Distance
Lee Jones 05:13:47 V 26.2
Jaydee Peters 03:32:51 V 26.2
Jason Strain 04:28:04 V 26.2
Justin Mullis 03:38:00 V 26.2
Alexandra Galloway 03:47:46 V 26.2
Paul Hollis 04:08:40 V 26.2
Adam Canning 04:31:33 V 26.2
Amanda Bruneau 04:56:47 V 26.2
Miriam Scott-Goddard 04:42:43 V 26.2
Vera Taylorova 05:10:27 V 26.2
Apryl Hammett 04:06:17 V 26.2
Chris Beard 04:04:19 V 26.2
Lee Maxwell 04:16:43 V 26.2
Richard Watts 05:39:22 V 26.2
Jenny Marston 04:12:00 V 26.2
Karima Graham 04:55:15 V 26.2
Ana-Maria Green 04:09:56 V 26.2
Ian Hirth 02:56:33 V 26.2
Trevor Ogden 04:26:00 V 26.2
David Manson 04:43:34 V 26.2
Judy Scrine 05:26:52 V 26.2
Hannah Lethbridge 05:51:30 V 26.2
Jason Nubeebuckus 04:32:00 V 26.2
Brett Miller 04:46:16 V 26.2
Phillipa Rolle 04:30:06 V 26.2
Shahinara Craveiro 06:17:38 V 26.2
Jonathan Chambers 03:16:20 V 26.2
Zoe Smith 04:19:35 V 26.2
Paul Williams 03:04:12 V 26.2
Keren Irving 06:47:17 V 26.2
Amanda Waller 07:55:16 V 26.2
Michael Wiggins 03:08:06 V 26.2
Lynnsey Fitzgerald 05:32:51 V 26.2
David Pack 03:32:13 V 26.2
Carmen To 04:54:40 V 26.2
Matthew Gibson 04:12:31 V 26.2
Ray Gurvitz 04:07:45 V 26.2
Giulia Ranzuglia 04:50:55 V 26.2
DJ De Jesus 03:51:31 V 26.2
Victoria Butler 06:53:19 V 26.26
First Name Surname Time Bib# Distance
James Davies 02:37:45 V 13.1
Faye Roll 02:25:58 V 13.1
Ben Whateley-Harris 01:48:26 V 13.1
Rob Sims 01:59:20 V 13.1
David Heal 02:08:00 V 13.1
Lesley Barnard 02:29:31 V 13.1
Steve Robinson 01:55:00 V 13.1
Rob McGreal 01:55:49 V 13.1
Loraine Mosley 03:20:00 V 13.1
Rohan Kallicharan 01:40:10 V 13.1
David Thompson 02:19:59 V 13.1
Emma Jeffrey 02:12:29 V 13.1
Andrew Button 02:51:39 V 13.1
Emily Bishop 02:09:00 V 13.1
Suzanne Sinharay 02:25:00 V 13.1
Matt Wilson 02:12:09 V 13.1
Donna Greenslade 03:08:08 V 13.1
Gillian Robertson 01:58:20 V 13.1
Karla Cleverley 03:35:56 V 13.1
Liz Evans 02:26:04 V 13.1
Karen Cave 02:00:57 V 13.1
Neil Mackrell 01:49:01 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:09:33 V 13.1
Mike Phillips 03:39:02 V 13.1
Helen Elderfield 02:24:14 V 13.1
James Lichfield 02:41:04 V 13.1
Jo Brooks 02:33:43 V 13.1
Liz Richardson 02:01:09 V 13.1
Theresa Howe 02:13:32 V 13.1
John Warne 02:11:41 V 13.1
Mark Madges 02:50:42 V 13.1
Sally Hollick 02:05:33 V 13.1
Michelle Edgell 02:43:35 V 13.1
Mary Tibbotts 01:56:30 V 13.1
Gavin Meakings 02:15:04 V 13.1
Jenny Hicks 01:55:32 V 13.1
Victoria Dick 02:02:00 V 13.1
Helen Pratt 02:28:19 V 13.1
Ruth Harding 02:18:45 V 13.1
Renata Brozyna 02:18:22 V 13.1
Laurenz Gerger 01:29:29 V 13.1
Katja Waldorf 02:31:27 V 13.1
Kerry Guthrie 02:32:27 V 13.1
Heidi Brown 01:55:00 V 13.1
Sean Allison 02:08:15 V 13.1
Michael Parkes 01:51:01 V 13.1
Carla Allison 02:28:32 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Dieter Sullivan 00:45:50 V 3.1
Stuart Vince 01:35:00 V 10.1
Mina Endeley 01:22:39 V 6.3
Kirsty Howe 01:00:42 V 5.2
Andy Sharpe 00:44:15 V 6.2
Sharon Fields 01:10:00 V 6.1
Michael Chivers 00:45:22 V 5
Iain Plumb 01:44:30 V 16.1
Joanne Sharman 01:01:45 V 5.5
Dupe Fouhy 00:44:18 V 3.2
Lindsay Doy 04:31:26 V 27
Sue Loughran 01:13:31 V 6.2
Debbie Harris 02:02:34 V 11
Victoria Robins 02:53:49 V 17.1
Andrew Robins 02:56:04 V 17
Amy Robson 02:23:43 V 14
Gill Milward 01:17:52 V 6.5
Teresa Taaffe 06:57:57 V 31.1
Tina McGreal 01:55:44 V 13.7
David Cornock 02:05:00 V 16.2
Nicola Stokes 00:42:26 V 3
Annabel Crichton 01:16:58 V 7.2
Ruth Kavanagh 00:25:46 V 2.6
Heather Clanfield 00:30:09 V 2.6
Viki Dobbs 00:29:29 V 2.6
Ross Clamp 00:30:15 V 3.7
Karen Bennett 05:25:40 V 28.1
Ellie Piper 02:54:17 V 14.7
Tristan Daynes 03:44:23 V 20
Sharon Boland 04:01:46 V 14.6
Adam Yates 05:06:45 V 31.9
Helen Coulthard 01:26:59 V 7.6
John Lum Young 00:35:30 V 3.1
Micheal Thomas 01:37:08 V 4.3
Donna Elliott 00:53:57 V 2.1
Steve Ryatt 03:09:44 V 15.4
Helen Corbishley 02:59:04 V 17.1
Rob Cowlin 05:56:34 V 29.1
Lin Wylie 02:45:22 V 16.6
Duncan Nealon 01:46:39 V 16.4
Emma Challis 05:06:32 V 31.2
Pixie Stafford 00:20:42 V 1.3
Kyla Whitefoot 01:05:00 V 6.3
Mathew Coote 01:02:30 V 7
Sarah Marshall 07:13:42 V 31.1
Jonathan White 07:31:57 V 28.9
Derek Mackessy 01:44:22 V 10.1
Jennifer Portch 01:37:00 V 5.5
Ian Fryer 01:03:09 V 6.2
Mark Nicholls 04:18:35 V 26.5
Sandra Randall 01:28:40 V 6.2
Meranda Winter 00:29:37 V 2.2
Svein-Erik Bakke 03:43:25 V 26.4