VIRTUAL - P24 - Spring

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ashwin Shah V 03:41:42 26.3 00:08:25
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ben Nicholl V 03:23:01 24 00:08:26
Justin Craig V 05:01:51 24 00:12:34
Emma Craig V 05:02:55 24 00:12:37
Jane Lightfoot V 04:55:00 24.8 00:11:55
Carrie Frazer V 09:02:34 58.5 00:09:16
Katharina Kujala V 04:51:46 26.6 00:10:57
Tracy Heady V 05:39:27 26.4 00:12:52
Craig Bill V 03:38:04 24.2 00:09:01
Babs O'Kane V 04:58:41 30.9 00:09:40
Brian O'Kane V 04:53:23 34.2 00:08:34
Chris Green V 08:28:39 39.5 00:12:53
Neil McSorley V 017:54:59 83.1 00:12:56
Antony Mabey V 04:04:23 26.5 00:09:13
Joanne Pedley V 04:23:57 26.5 00:09:58
Diane Morris V 07:56:00 44.1 00:10:48
Rob Pedley V 03:37:45 26.5 00:08:13
Megan Parry V 06:32:00 31.3 00:12:32
Edward Gardner V 06:32:00 31.3 00:12:32
Claire Kaye V 04:49:04 26.4 00:10:56
Kieran Hughes V 05:48:40 24 00:14:31
Stephanie Attenborough V 05:37:47 31.1 00:10:52
Ben Lupton V 05:20:29 25 00:12:50
John Healy V 03:59:47 24 00:09:59
Kevin Healy V 03:59:47 24 00:09:59
Trinity Buckley V 04:19:53 31 00:08:22