VIRTUAL - RUN February VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Amanda Sayers V 05:28:29 26.21 00:12:31
Bren Wilson V 03:47:29 26.3 00:08:38
Judy Scrine V 05:34:22 26.26 00:12:43
Kieran Hughes V 029:07:48 104.99 00:16:38
Lindsay Doy V 04:15:08 26.3 00:09:42
Teresa Taaffe V 06:19:37 26.28 00:14:26
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Amanda Sayers V 07:40:22 39.52 00:11:38
Andy Iles V 03:57:03 26.2 00:09:02
Annabel Crichton V 034:20:03 132.11 00:15:35
Apryl Hammett V 02:04:18 13.11 00:09:28
Brett Miller V 02:13:18 13.37 00:09:58
Carrie Frazer V 031:58:34 210.13 00:09:07
Claire Pendery V 02:53:14 13.24 00:13:05
Dan Micola V 06:12:55 39.32 00:09:29
Evelyn Goss V 03:53:36 13.2 00:17:41
George Kavourinos V 01:35:58 13.12 00:07:18
Greg Bisset V 02:26:34 13.13 00:11:09
Helen Herman-Bonaer V 06:47:38 52.52 00:07:45
James Davies V 05:13:53 26.29 00:11:56
Jennifer Cass V 02:13:52 13.16 00:10:10
Jonel Boyko V 01:53:36 13.19 00:08:36
Julie-Anne Moors V 02:02:09 13.12 00:09:18
Katharina Kujala V 02:19:34 13.3 00:10:29
Kieran Hughes V 02:57:58 13.11 00:13:34
Kirsten Mueller V 03:15:14 13.11 00:14:53
Kristi Fernandez V 02:37:56 13.1 00:12:03
Leo Lundy V 02:12:06 13.12 00:10:04
Marc Dudney V 02:04:01 13.11 00:09:27
Matthew Buckle V 02:15:21 13.2 00:10:15
Natalie Andrews V 02:22:37 13.1 00:10:53
Samantha Nottage V 02:14:26 13.2 00:10:11
Steve Ryatt V 05:31:33 26.43 00:12:32
Teresa Taaffe V 012:10:53 52.8 00:13:50
Tracy Heady V 014:45:55 65.65 00:13:29
Victoria Dick V 04:16:25 26.4 00:09:42
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Kate Rivers V 013:24:46 51.1 00:15:45
Cathy Holroyd V 025:00:25 111.6 00:13:26
Annabel Crichton V 054:46:01 206.8 00:15:53
Sue Loughran V 011:58:16 34.4 00:20:52
Eszter Schmidt-Hantos V 026:25:47 131.6 00:12:02
Lindsay Doy V 034:52:09 140.3 00:14:54
Greg Bisset V 060:45:31 245.1 00:14:52
George Kavourinos V 022:03:15 144.7 00:09:08
Mary Albrecht V 033:16:35 136.6 00:14:36
Gareth Allen V 116:22:04 648.9 00:10:45
Teresa Taaffe V 070:33:52 289.5 00:14:37
Julie-Anne Moors V 025:18:52 160.6 00:09:27
Kris Klessig V 014:36:53 60 00:14:36
Luzviminda Villamil V 045:53:49 97.5 00:28:13
Emma Howell V 021:54:33 62 00:21:12
Immy Hillyard V 021:41:21 104.1 00:12:29
Bren Wilson V 016:27:50 100.2 00:09:51
Steve Ryatt V 014:35:38 67.6 00:12:57
Samantha Nottage V 026:45:41 148.1 00:10:50
Tracy Heady V 026:02:35 117.2 00:13:19
Steve Harlowe V 040:22:05 195.5 00:12:23
Matthew Buckle V 029:36:44 173.5 00:10:14
Melanie Sturman V 033:44:30 135.4 00:14:57
Jonel Boyko V 018:04:52 120.5 00:09:00
Neil Swan V 047:56:48 201.2 00:14:18
Kirsten Mueller V 021:28:00 80.5 00:15:59
Sally Swan V 033:06:45 106.5 00:18:39
Iain McCready V 033:57:04 233.4 00:08:43
Kieran Hughes V 071:36:52 266.9 00:16:05
Apryl Hammett V 034:30:15 192.5 00:10:45
Liza Ingleton V 07:02:34 33.9 00:12:28
Dan Micola V 036:02:29 207.9 00:10:24
Katharina Kujala V 026:45:03 124.4 00:12:54
Mandy Gorton V 07:59:02 23.7 00:20:12
Mike McEvoy V 021:46:18 77.3 00:16:53
Nicola Stokes V 018:03:50 46.6 00:23:14
James McKenzie V 024:31:10 53.6 00:27:26
Loraine Mosley V 027:56:49 110 00:15:14
Ben Lupton V 011:57:16 49.7 00:14:25
James Davies V 039:00:25 198.7 00:11:46
Chris Bullock V 04:42:38 25.7 00:10:59
Evelyn Goss V 051:12:22 169.7 00:18:05
Jennifer Cass V 027:00:17 159.3 00:10:10
Brett Miller V 021:33:23 131.4 00:09:50
Aileen Barrow V 029:27:35 93.9 00:18:49
Helen Herman-Bonaer V 026:56:05 201 00:08:02
Lydia Herring-Matusiak V 024:15:39 133.6 00:10:53
Claire Pendery V 043:53:26 204.8 00:12:51
Emma Cassidy V 03:25:38 14.7 00:14:02
Iain Wilson V 018:56:29 99 00:11:29
Natalie Andrews V 026:11:46 157.3 00:09:59
Craig Bill V 010:50:33 83.5 00:07:47
Judy Scrine V 033:12:01 150.5 00:13:14
Rom Rom V 04:57:27 25.8 00:11:31
Samantha Watkins V 024:41:28 120.2 00:12:19
Gina Collins V 020:27:30 108.3 00:11:19
Susie Colvill V 045:12:26 258 00:10:30
Alison Hoggarth V 033:23:06 136.1 00:14:43
Donna Greenslade V 097:36:24 198.4 00:29:30
Gavin Meakings V 013:29:19 92.3 00:08:46
Marc Dudney V 020:04:07 133.6 00:09:00
Andy Iles V 025:26:31 137.4 00:11:06
Jo Iles V 022:29:10 70.9 00:19:01
Kathy Miller V 036:11:41 123.4 00:17:35
Jorja Greenslade V 223:49:58 77.7 02:52:46
Vicky Lyon V 041:48:55 120.4 00:20:50
Matt Brown V 07:27:45 24 00:18:40
Carrie Frazer V 043:36:18 287.4 00:09:06
Angela Lavender V 026:32:45 79.8 00:19:57
William Picton V 020:12:19 116.8 00:10:22
Leo Lundy V 077:01:54 335.5 00:13:46
Gill Milward V 027:59:27 72 00:23:18
Ann Savidge V 057:42:25 206 00:16:48
Maria Bowers V 017:56:58 91.9 00:11:43
Sally Silver V 05:19:45 19.4 00:16:28
Adam Masterson V 012:38:32 100.4 00:07:33
Victoria Butler V 020:07:32 62.7 00:19:15
Rik Vercoe V 05:08:18 37.3 00:08:15
Amanda Sayers V 020:26:37 104.6 00:11:43
Louisa Harpham-Sou V 016:58:01 59.9 00:16:59
Lindsay Hamilton V 03:36:26 29.1 00:07:25
Daniel MacLorg V 017:59:33 64.9 00:16:37
Andy Armstrong V 020:10:15 141.9 00:08:31
Susan Seale V 015:27:19 63 00:14:42
Robin Harrison V 037:53:54 222.6 00:10:12
Ruth Benzimra V 018:20:02 67.4 00:16:18
Stephanie Scott V 05:42:50 36.4 00:09:25
Britta Rottschy V 054:20:02 153.2 00:21:17
Adam Patrick V 08:20:37 54.9 00:09:07
Bev Leeson V 026:01:57 140.5 00:11:06
Victoria Dick V 030:43:08 196.3 00:09:23
Avril Rowley V 01:20:21 4.5 00:17:56
Paul Gopinathan V 010:14:02 62.6 00:09:48
Kristi Fernandez V 020:54:58 111.3 00:11:16
Mario Novosel V 012:57:00 34.8 00:22:18