VIRTUAL - RUN May VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Apryl Hammett V 04:19:42 26.22 00:09:54
Ben Lupton V 06:49:47 26.22 00:15:37
Claire Pendery V 020:22:33 104.82 00:11:39
Elaine Dean V 042:18:34 209.55 00:12:06
Greg Bisset V 04:53:13 26.26 00:11:09
Judy Scrine V 010:27:20 52.4 00:11:58
Kieran Hughes V 035:47:14 131.18 00:16:22
Lindsay Doy V 04:01:41 26.3 00:09:11
Matthew Buckle V 069:38:16 262 00:15:56
Ruth Benzimra V 033:12:15 131.04 00:15:12
Steve Ryatt V 038:43:36 157.2 00:14:46
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ann Savidge V 03:09:02 13.2 00:14:19
Annabel Crichton V 025:03:35 92.71 00:16:13
Cathy Holroyd V 08:39:32 39.69 00:13:05
Gavin Meakings V 02:44:25 13.2 00:12:27
Greg Bisset V 05:07:47 26.28 00:11:42
Julie Tebb V 03:21:55 13.19 00:15:18
Kamika Smith V 03:33:26 13.11 00:16:16
Katharina Kujala V 07:19:01 40.11 00:10:56
Kirsten Mueller V 03:24:13 13.1 00:15:35
Loraine Mosley V 06:46:00 26.59 00:15:16
Louisa Harpham-Sou V 02:43:03 13.12 00:12:25
Matthew Buckle V 06:33:37 26.2 00:15:01
Neil Swan V 04:50:13 26.58 00:10:55
Ruth Benzimra V 013:19:34 52.62 00:15:11
Steve Ryatt V 08:35:40 39.3 00:13:07
Teresa Taaffe V 02:49:32 13.11 00:12:55
Tracy Heady V 07:16:52 26.22 00:16:39
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 091:26:59 318.8 00:17:12
Cathy Holroyd V 031:28:09 133.4 00:14:08
Julie-Anne Moors V 030:08:32 179.8 00:10:03
Emma Howell V 02:33:38 7 00:21:54
Julie Tebb V 07:35:09 31.2 00:14:34
Kirsten Mueller V 038:22:18 121.6 00:18:55
Greg Bisset V 077:37:02 317.6 00:14:39
Dan Micola V 080:57:00 386.5 00:12:34
Neil Swan V 035:46:20 160.5 00:13:22
Tracy Heady V 017:47:30 69.3 00:15:24
Steve Ryatt V 053:36:09 222.5 00:14:27
Judy Scrine V 047:03:10 203.8 00:13:51
Vicky Lyon V 011:14:07 36.2 00:18:38
Evelyn Goss V 055:44:57 187.9 00:17:47
Teresa Taaffe V 034:31:42 136.4 00:15:11
Gavin Meakings V 024:37:48 127.4 00:11:35
Kieran Hughes V 067:42:25 255.8 00:15:52
Gareth Allen V 119:21:25 685.4 00:10:26
Georgina Lofthouse V 023:57:15 133.7 00:10:45
Simon Clayton V 057:40:44 251.4 00:13:45
Apryl Hammett V 044:24:20 326.3 00:08:09
Ruth Kember V 018:52:52 68.5 00:16:31
Kamika Smith V 064:51:14 229.4 00:16:57
Ruth Benzimra V 068:01:38 263.4 00:15:29
Claire Pendery V 067:17:14 331.3 00:12:11
Iain McCready V 039:17:10 179.3 00:13:08
Richard Keatley V 04:46:10 23.3 00:12:15
Matthew Buckle V 083:03:42 325.8 00:15:17
Michele Barnes V 039:50:21 150.6 00:15:52
Sally Swan V 016:17:49 58.7 00:16:38
Elaine Dean V 084:23:40 415.9 00:12:10
Donna Greenslade V 075:05:00 151.4 00:29:45
Rik Vercoe V 06:52:39 51.9 00:07:57
Katharina Kujala V 043:33:43 212.1 00:12:19
Jennifer Cass V 020:31:31 67.2 00:18:20
Louisa Harpham-Sou V 020:02:32 80.5 00:14:56
Ben Lupton V 046:26:56 149.3 00:18:40
Carol Collins V 021:47:55 67.6 00:19:21
Anna Graham V 07:42:30 42.1 00:10:59
Lauren Arnold V 036:19:48 129.3 00:16:51
Patricia Clatworthy V 042:46:23 95 00:27:01
Lindsay Doy V 024:16:23 132.4 00:10:59
Britta Rottschy V 047:52:00 171.3 00:16:46
Ann Savidge V 052:45:27 167.7 00:18:52
Krishna Phipps V 06:59:57 27 00:15:33
Loraine Mosley V 013:47:18 53 00:15:36
Mike McEvoy V 022:22:51 79.8 00:16:49