VIRTUAL - Run to the PUB - TiT TwiT 12

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Maud Hodson V 04:29:52 26.21 00:10:17
Rob Cowlin V 06:19:48 26.2 00:14:29
Ray Gurvitz V 04:16:24 26.2 00:09:47
Apryl Hammett V 04:08:29 26.2 00:09:29
Phelim Lynch V 04:46:05 26.2 00:10:55
Paul van Hiel V 03:38:15 26.2 00:08:19
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Arran Wyeth V 01:53:58 13.1 00:08:41
Joseph Mosley V 01:51:45 13.1 00:08:31
Dennis Mori V 04:42:13 13.1 00:21:32
Arran Wyeth V 01:55:53 13.1 00:08:50
Mark Rose V 01:52:00 13.1 00:08:32
Eszter Schmidt-Hantos V 02:17:24 13.1 00:10:29
Tristan Daynes V 02:35:38 13.1 00:11:52
Nigel Evans V 03:20:00 13.1 00:15:16
Luzviminda Villamil V 04:00:27 13.1 00:18:21
Chris Beard V 01:51:14 13.1 00:08:29
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Andrew McLean V 00:43:15 6.2 00:06:57
Andy Shenton V 01:18:02 6 00:13:00
Paul Stevens V 00:42:03 4 00:10:30
Cathy Holroyd V 06:47:36 26.5 00:15:22
Gareth Allen V 02:27:08 13.9 00:10:32
Rhiannon Needham V 00:26:24 3 00:08:56
Annabel Crichton V 01:14:45 6.3 00:11:50
Viki Dobbs V 01:16:56 6.3 00:12:18
Amanda Rencontre V 01:26:24 8 00:10:48
Donna Greenslade V 01:01:00 5 00:12:12
Michelle Edgell V 03:11:41 14.2 00:13:32
Gavin Meakings V 01:38:06 10.1 00:09:45
Helen Nightingale V 00:14:35 1 00:14:35
Katja Waldorf V 00:31:01 3.3 00:09:32
Georgina Lofthouse V 02:22:28 14.4 00:09:51
David Hoyt V 01:01:08 3.1 00:19:35
Victoria Butler V 02:53:28 8.7 00:20:03
Jennifer Portch V 01:06:07 5 00:13:11
Jennifer Portch V 01:27:54 6.5 00:13:28