VIRTUAL - Run to the PUB - TiT TwiT 12

First Name Surname Time Bib# Distance
Rob Cowlin 06:19:48 V 26.2
Ray Gurvitz 04:16:24 V 26.2
Apryl Hammett 04:08:29 V 26.2
Phelim Lynch 04:46:05 V 26.2
Maud Hodson 04:29:52 V 26.21
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:53:58 V 13.1
Joseph Mosley 01:51:45 V 13.1
Arran Wyeth 01:55:53 V 13.1
Mark Rose 01:52:00 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:17:24 V 13.1
Tristan Daynes 02:35:38 V 13.1
Nigel Evans 03:20:00 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:00:27 V 13.1
Chris Beard 01:51:14 V 13.1
Dennis Mori 04:42:13 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Andrew McLean 00:43:15 V 6.2
Andy Shenton 01:18:02 V 6
Paul Stevens 00:42:03 V 4
Cathy Holroyd 06:47:36 V 26.5
Annabel Crichton 01:14:45 V 6.3
Viki Dobbs 01:16:56 V 6.3
Amanda Rencontre 01:26:24 V 8
Donna Greenslade 01:01:00 V 5
Michelle Edgell 03:11:41 V 14.2
Gavin Meakings 01:38:06 V 10.1
Helen Pemberton 00:14:35 V 1
Katja Waldorf 00:31:01 V 3.3
Georgina Lofthouse 02:22:28 V 14.4
David Hoyt 01:01:08 V 3.1
Victoria Butler 02:53:28 V 8.7
Jennifer Portch 01:06:07 V 5
Jennifer Portch 01:27:54 V 6.5
Gareth Allen 02:27:08 V 13.9
Rhiannon Needham 00:26:24 V 3