VIRTUAL - Runderbird 2 - TiT TwiT 18

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Phelim Lynch V 04:35:00 26.2 00:10:29
Paul van Hiel V 03:33:24 26.2 00:08:08
Kieran Hughes V 06:25:50 26.2 00:14:43
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Marika Landy V 03:18:27 13.18 00:15:03
Arran Wyeth V 01:52:13 13.1 00:08:33
Immy Hillyard V 02:39:15 13.1 00:12:09
David Manson V 02:03:57 13.1 00:09:27
Eszter Schmidt-Hantos V 02:15:38 13.1 00:10:21
Chris Beard V 01:48:46 13.1 00:08:18
Luzviminda Villamil V 04:21:23 13.1 00:19:57
Luzviminda Villamil V 04:39:05 13.1 00:21:18
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Louise Millson V 01:30:23 6.6 00:13:41
Steve Ryatt V 03:25:33 16.3 00:12:36
Jorja Greenslade V 00:09:15 1.5 00:06:10
Scott Mitchell V 02:28:45 16 00:09:17
James Davies V 00:47:41 5.1 00:09:18
Mick Thomas V 00:47:18 4.1 00:11:30
Annabel Crichton V 00:40:39 3.6 00:11:15
David Hoyt V 01:01:20 3.1 00:19:39
Sara Barsley V 02:25:35 6.5 00:22:23
Jennifer Portch V 01:28:25 6.5 00:13:31
Mick Thomas V 03:15:16 13.1 00:14:57
Greg Bisset V 01:01:21 6.2 00:09:50