VIRTUAL - Runderbird 2 - TiT TwiT 18

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 04:35:00 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:52:13 V 13.1
Immy Hillyard 02:39:15 V 13.1
David Manson 02:03:57 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:15:38 V 13.1
Chris Beard 01:48:46 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:21:23 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:39:05 V 13.1
Marika Landy 03:18:27 V 13.18
First Name Surname Time Bib# Distance
Louise Millson 01:30:23 V 6.6
Scott Mitchell 02:28:45 V 16
James Davies 00:47:41 V 5.1
Micheal Thomas 00:47:18 V 4.1
Annabel Crichton 00:40:39 V 3.6
David Hoyt 01:01:20 V 3.1
Sara Barsley 02:25:35 V 6.5
Jennifer Portch 01:28:25 V 6.5
Steve Ryatt 03:25:33 V 16.3
Jorja Greenslade 00:09:15 V 1.5