VIRTUAL - Runderbird 5 - TiT TwiT 15

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Phelim Lynch V 06:43:00 26.2 00:15:22
Paul van Hiel V 03:45:11 26.2 00:08:35
Kieran Hughes V 06:30:41 26.21 00:14:54
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Arran Wyeth V 01:54:58 13.1 00:08:46
David Manson V 02:08:25 13.1 00:09:48
Immy Hillyard V 02:23:25 13.1 00:10:56
Luzviminda Villamil V 04:08:09 13.1 00:18:56
Chris Beard V 01:47:32 13.1 00:08:12
Eszter Schmidt-Hantos V 02:14:57 13.1 00:10:18
Luzviminda Villamil V 04:46:27 13.1 00:21:51
Greg Bisset V 02:25:57 13.13 00:11:06
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
James Davies V 01:11:02 6.5 00:10:54
Steve Ryatt V 02:24:57 13 00:11:09
Sara Barsley V 01:09:03 3.5 00:20:00
Marika Landy V 04:01:49 14.8 00:16:21
Mike Taylor V 00:36:20 4.2 00:08:44
Scott Mitchell V 04:22:08 29 00:09:02
David Hoyt V 00:59:59 3.1 00:19:13
Annabel Crichton V 00:37:19 3.6 00:10:23
Jennifer Portch V 01:34:43 6.5 00:14:34