VIRTUAL - Runderbird 5 - TiT TwiT 15

First Name Surname Time Bib# Distance
Phelim Lynch 06:43:00 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Arran Wyeth 01:54:58 V 13.1
David Manson 02:08:25 V 13.1
Immy Hillyard 02:23:25 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:08:09 V 13.1
Chris Beard 01:47:32 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:14:57 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:46:27 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
James Davies 01:11:02 V 6.5
Scott Mitchell 04:22:08 V 29
David Hoyt 00:59:59 V 3.1
Annabel Crichton 00:37:19 V 3.6
Jennifer Portch 01:34:43 V 6.5
Steve Ryatt 02:24:57 V 13
Sara Barsley 01:09:03 V 3.5
Marika Landy 04:01:49 V 14.8