VIRTUAL - The Cyclops - TiT TwiT 09

First Name Surname Time Bib# Distance
Richard Watts 05:38:38 V 26.2
Ricky Mowatt 05:11:44 V 26.2
Kelly Brett 04:25:11 V 26.2
Miriam Scott-Goddard 05:12:19 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Eszter Schmidt-Hantos 02:13:51 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:42:27 V 13.1
Annabel Crichton 02:40:13 V 13.1
Paige Phillimore 02:02:36 V 13.1
Chris Steedman 02:10:27 V 13.1
Mark Rose 01:50:58 V 13.1
Arran Wyeth 01:55:56 V 13.1
Jonathan Rolinson 02:58:28 V 13.1
Lee Jones 01:59:27 V 13.1
Katja Waldorf 02:15:56 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:23:23 V 13.1
Chris Beard 01:48:14 V 13.1
Luzviminda Villamil 04:42:27 V 13.1
Sue Loughran 03:30:58 V 13.1
Linda Fothergill 04:11:00 V 13.1
Craig Fothergill 04:11:00 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Carolyn Meakings 00:58:00 V 3.1
Teresa Taaffe 01:38:12 V 6.26
Annabel Crichton 01:11:47 V 6.25
Arran Wyeth 02:00:21 V 14.52
Steve Ryatt 02:50:48 V 13.69
Susie Hewer 07:36:30 V 31.14
Andreas Sideris 00:45:32 V 3.2
Simon Bunday 01:05:38 V 7.04
Annabel Crichton 00:40:21 V 5.89
Clare Bartlett 01:42:00 V 12.1
Gareth Allen 02:13:09 V 13.95
Patricia Clatworthy 03:10:01 V 7.01
Nicola Stokes 00:31:41 V 2.2
Krishna Phipps 01:18:30 V 6.69
Paul van hiel 06:00:00 V 30.78
David Hoyt 00:55:09 V 3.12
Phelim Lynch 06:02:20 V 31.61
Sue Loughran 01:15:03 V 6.2
Jennifer Portch 01:45:10 V 7.8