VIRTUAL - Zeus & the Thunderbolt

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Lee Jones V 04:18:00 26.2 00:09:50
David Thompson V 04:48:34 26.2 00:11:00
Apryl Hammett V 04:04:55 26.2 00:09:20
Jason Strain V 03:56:28 26.2 00:09:01
Kieran Hughes V 07:07:11 26.27 00:16:15
Greyham Stone V 06:02:26 26.2 00:13:50
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Teresa Taaffe V 02:49:18 13.19 00:12:50
Greg Bisset V 02:50:12 13.14 00:12:57
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Victoria Dick V 01:29:07 10 00:08:54
Mick Thomas V 01:01:10 5.4 00:11:19
Steve Ryatt V 03:52:09 18.3 00:12:41
Paul Raymond V 01:14:12 6.5 00:11:20
Sue Lewis V 01:40:06 4.1 00:24:24
Rik Vercoe V 00:53:03 6.2 00:08:30
Gareth Allen V 029:33:26 105.2 00:16:51
George Kavourinos V 01:05:08 8.2 00:07:57
Trinity Buckley V 09:39:39 54.7 00:10:35
Nicola Stokes V 03:29:02 11.4 00:18:22
Kathy Miller V 01:33:41 7 00:13:18
Horacio Maldonado V 01:00:00 5.5 00:10:50
Gina Biggs V 05:35:34 28.6 00:11:42
Michele Wheldon V 00:35:13 1.6 00:21:20
John Lum Young V 07:23:26 27 00:16:25