VIRTUAL - Key to Africa VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Ben Lupton V 06:58:36 26.21 00:15:58
Jonathan Smith V 05:17:26 26.2 00:12:06
Kieran Hughes V 035:16:30 131.15 00:16:08
Steve Ryatt V 026:29:28 104.8 00:15:10
Valerie Bloomfield V 05:07:00 26.2 00:11:43
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Debbie Kitney V 010:41:00 39.63 00:16:10
George Kavourinos V 01:58:41 13.12 00:09:02
Heather Clanfield V 03:29:22 13.2 00:15:51
John Warne V 04:15:54 26.32 00:09:43
Steve Ryatt V 05:38:44 26.2 00:12:55
Teresa Taaffe V 03:20:26 13.23 00:15:08
Tim Gray V 04:54:17 13.2 00:22:17
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 033:14:34 107.8 00:18:29
George Kavourinos V 017:02:16 108.1 00:09:27
Judy Scrine V 042:46:45 142.4 00:18:01
Greg Bisset V 027:49:30 109.6 00:15:14
Michele Wheldon V 042:25:49 106.7 00:23:51
Patricia Clatworthy V 055:37:05 106.2 00:31:26
Mario Novosel V 051:56:15 132.6 00:23:29
Stephanie McGuinness V 022:25:03 106.4 00:12:38
Kieran Hughes V 035:16:30 131.2 00:16:08
Teresa Taaffe V 029:05:03 107.7 00:16:12
Heather Clanfield V 029:44:01 106.6 00:16:44
Kate Macfarlane V 023:27:05 106.2 00:13:14
Debbie Kitney V 029:31:12 108.1 00:16:22
Ashley Bradbury V 016:06:18 107 00:09:01
Joe Mendes V 031:28:20 110.7 00:17:03
Rik Vercoe V 023:42:46 106 00:13:25
Gareth Allen V 025:27:13 110.5 00:13:49
John Warne V 018:41:05 112.7 00:09:56
Valerie Bloomfield V 026:47:22 158.2 00:10:09
Cheryl Wainwright V 00:43:51 3.3 00:13:14
Gavin Meakings V 022:02:00 108.3 00:12:12
Tim Gray V 033:42:57 112.4 00:18:00
Ben Lupton V 033:28:40 106.6 00:18:50
Steve Ryatt V 032:08:12 131 00:14:43
Jonathan Smith V 020:28:33 107.4 00:11:26
Derek Boshard V 015:26:40 106.1 00:08:44
Janet Gethin V 025:50:37 107.9 00:14:22
Aileen Barrow V 053:48:46 106.9 00:30:13
Paul Swain V 021:47:55 117.6 00:11:07