VIRTUAL - Key to Europe VULTRA

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Jonathan Smith V 04:52:40 26.21 00:11:09
Judy Scrine V 05:51:57 26.29 00:13:23
Kieran Hughes V 06:32:50 26.24 00:14:58
Steve Ryatt V 018:04:58 78.6 00:13:48
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Annabel Crichton V 08:42:58 39.8 00:13:08
Ashley Bradbury V 03:33:01 26.36 00:08:04
Debbie Kitney V 03:44:28 13.11 00:17:07
Greg Bisset V 02:01:51 13.22 00:09:13
Heather Clanfield V 08:46:45 39.7 00:13:16
Patricia Clatworthy V 05:11:38 13.1 00:23:47
Paul Swain V 02:11:02 13.26 00:09:52
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Teresa Taaffe V 030:16:53 106 00:17:08
Patricia Clatworthy V 049:58:37 106.1 00:28:15
Annabel Crichton V 035:05:22 117.5 00:17:55
Greg Bisset V 028:01:08 105.6 00:15:55
Kieran Hughes V 026:58:55 105.4 00:15:21
Debbie Kitney V 037:46:22 105.2 00:21:32
Joe Mendes V 029:02:11 105.6 00:16:29
Paul Swain V 021:55:32 110.7 00:11:53
Michele Wheldon V 030:31:26 107.8 00:16:59
Ashley Bradbury V 015:09:29 107.5 00:08:27
Kate Macfarlane V 023:22:24 106.6 00:13:09
Heather Clanfield V 024:03:30 105 00:13:44
Steve Ryatt V 031:55:59 128.6 00:14:53
Aileen Barrow V 052:57:12 111.3 00:28:32
Tim Gray V 036:52:41 111.7 00:19:48
Janet Gethin V 025:57:06 109.2 00:14:15
Rik Vercoe V 013:23:53 105 00:07:39
Gareth Allen V 041:32:16 177.9 00:14:00
Judy Scrine V 031:41:11 119.6 00:15:53
Ben Lupton V 026:53:31 105 00:15:22
John Warne V 018:45:45 107.7 00:10:27
Jonathan Smith V 019:05:41 105.3 00:10:53
Gavin Meakings V 018:49:07 107 00:10:33
Mario Novosel V 032:57:10 107.2 00:18:26