VIRTUAL - X-PhoeniX - TiT TwiT 10

Sunday 22 March 2020

  • UKA Reg : 7692738
First Name Surname Time Bib# Distance
Gillian Robertson 03:45:01 V 26.2
Jonathan Cocks 03:50:02 V 26.2
Richard Robertson 03:56:58 V 26.2
Ray Gurvitz 04:10:27 V 26.2
Joachim Benford 04:16:18 V 26.2
Kelly Brett 04:27:46 V 26.2
Ricky Mowatt 04:47:34 V 26.2
David Manson 04:54:48 V 26.2
Phelim Lynch 05:15:00 V 26.2
Martin Stevens 05:48:55 V 26.2
Rob Cowlin 06:13:38 V 26.2
First Name Surname Time Bib# Distance
Chris Beard 01:46:06 V 13.1
Chris Beard 01:48:49 V 13.1
Mark Rose 01:54:00 V 13.1
Arran Wyeth 01:54:48 V 13.1
Paige Phillimore 01:55:53 V 13.1
Chris Steedman 02:16:44 V 13.1
Eszter Schmidt-Hantos 02:16:45 V 13.1
Matt Wilson 02:19:03 V 13.1
Pippa Knight 02:34:04 V 13.1
Immy Hillyard 02:39:44 V 13.1
Jonathan Rolinson 02:49:16 V 13.1
Annabel Crichton 03:15:29 V 13.1
Sue Loughran 03:18:41 V 13.1
Luzviminda Villamil 03:51:42 V 13.1
First Name Surname Time Bib# Distance
Oliver Narbett 05:48:00 V 30.1
Lee Jones 02:51:58 V 18.5
Antony Mabey 01:28:00 V 10
Gavin Meakings 01:41:10 V 10
Brian Martin 02:14:55 V 10
Alison Martin 02:14:55 V 10
Loraine Mosley 01:33:04 V 6.8
Annabel Crichton 01:11:11 V 6.3
Carolyn Meakings 01:59:10 V 6.3
Rob Sims 00:59:52 V 6.2
Caroline Ross 00:36:52 V 3.3
Stuart Edmonds 00:33:53 V 3.1
David Hoyt 00:59:20 V 3.1